МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОРТАЛ
Шановні користувачі! Зверніть увагу, що ви читаєте архівні сторінки розділу МАЛіЖ, який працював тут з 2009 року по 2019 рік.
Актуальні версії документів і свіжі новини ви можете побачити на новому сайті МАЛіЖ – за адресою academy-malig.info

Статут МАЛіЖ зі змінами і доповненнями прийнято на ІІІ Позачерговій Конференції 26.02.2017р.
Погоджено Головою Правління Міжнародного Центру  впровадження програм ЮНЕСКО В.Б. Поповим
Підписано Головою Конференції  В.Ф. Тарчинцем, Секретарем Конференції О.Г. Царицанською
Внесено до Єдиного державного реєстру 28.03.2017р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська творча організація “Міжнародна  академія літератури і журналістики ” (надалі – Організація) є добровільною Організацією, заснованою на індивідуальному членстві та створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети та завдань, визначених цим статутом.

 1.2. Громадська організація “Міжнародна  академія літератури і журналістики” створена за рішенням, прийнятим на установчих зборах засновників у відповідності до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання” та актів чинного законодавства України.

1.3. Організація створена і діє на принципах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності в межах чинного законодавства.

1.5.Організаційно-правова форма Організації: Громадська організація.

1.6.Найменування Організації українською мовою: повне – Громадська організація “Міжнародна  академія літератури і журналістики”, скорочене - ГО “МАЛіЖ”, англійською мовою – Non-governmental O rganization ‘International Academy of Literature and Journalism’,  NGO MALiJ.

1.7.Організація є Асоційованим членом Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО. Може використовувати його назву, атрибутику, символіку та реквізити, представляти інтереси Міжнародного Центру ЮНЕСКО на території України та за її межами. Організація є недержавною, неприбутковою громадською організацією.

1.8. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.9. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її держаної реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та Законом України “Про громадські об’єднання”.

1.10. Організація створюється на невизначений термін.

 1.11. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що підлягають реєстрації у встановленому законом порядку, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку та інші реквізити, необхідні для її діяльності.

 1.12. Організація має право набувати майнових та особистих немайнових прав, а також бути стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 Основна мета Організації – захист законних прав та інтересів членів Організації, втілення в життя найвищих гуманних принципів толерантності, недискримінації, рівності прав і свобод, сприяння творчій діяльності юних літераторів та журналістів, митців сцени, пензля, фото- та відеоаматорів, особливо дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, малозабезпечених та юних жителів, що мешкають у сільській, гірській  та забрудненій Чорнобильською АЕС місцевостях.

         Для реалізації зазначеної мети Організація здійснює такі завдання:

– поглиблення та розвиток дружніх культурних, творчих зв’язків між дітьми усіх народів та націй, співпрацю із дитячими та юнацькими творчими організаціями інших країн;

– вільного висловлювання та плюралізму думок у дітей різних національностей та віросповідань;

– привернення уваги української та світової спільноти до збереження миру, вирішення злободенних соціальних і творчих проблем дітей;

– сприяння розвитку дитячого творчого руху, проведення міжнародних конкурсів і фестивалів, видання колективних і авторських збірок, забезпечення роботи міжнародного інтернет-порталу з дистанційною формою навчання: створення творчих майстерень, підготовка  теле -та радіовипусків,  розташування авторських творів, коментарів на www.academiy.malig.info, видання щомісячної літературно-мистецької газети для школярів “СУЗІР’Я”, електронних видань;

– поглиблення дружніх культурних, творчих взаємин та контактів між дітьми усіх народів та націй без жодної упередженості за такими ознаками, як: раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне чи соціальне положення, майновий стан, місце народження або інші обставини;

– пошук та всебічна підтримка обдарованих і талановитих дітей України та інших країн, створення відповідних умов для їхнього всебічного інтелектуального, духовного розвитку, обмін творчими досягненнями в науці, поезії, прозі, журналістиці, образотворчому мистецтві, сценічному виконанні та авторській пісні, спорті, туризмі, країнознавстві, вихованні поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, а також інших народів і націй;

– проведення різноманітних природознавчих, історико-дослідницьких, героїко-патріотичних, екологічних та краєзнавчих акцій із метою широкого світосприйняття та розвитку мислення,  розкриття творчих, інтелектуальних, комунікативних здібностей дітей, виявлення спільних інтересів у членів громадської організації;

– створення умов доступу дітей до освоєння комп’ютера, мережі Інтернет та інших новітніх технологій прийому та передачі інформації, для створення комп’ютерних програм тощо;

– участь членів організації та кандидатів, відібраних на конкурсній основі керівниками відокремлених підрозділів, у щорічному Міжнародному фестивалі юних поетів і прозаїків, журналістів, митців фото та відео аматорів, малюнку, літературно-мистецьких композицій та авторської пісні “РЕКІТСЬКЕ  СУЗІР’Я”;

–  пропаганда здорового способу життя, усебічного та гармонійного розвитку особистості, проведення широкої роз’яснювальної та профілактичної роботи серед молоді, особливо серед тих, які перебувають або перебували на обліку в правоохоронних органах та місцях позбавлення волі;

– сприяння поширенню в українському суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей;

– участь у парламентських слуханнях та інших заходах із питань, які відповідають програмним засадам Організації;

– звернення в у порядку, визначеному законом, до державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями  (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

– одержання в порядку, визначеному законодавством, публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадських організацій та важливих питань державного і суспільного життя, у порядку, визначеному законодавством;

– участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій із громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій із питань, що стосуються сфери їхньої діяльності, у порядку, визначеному законодавством;

– проведення заходів, спрямованих на розвиток пізнань та розкриття здібностей обдарованої молоді у сфері журналістики, літератури, образотворчого мистецтва, сценічного виконання, авторської пісні, спорту, туризму та героїко-патріотичного виховання, проведення фестивалів, конкурсів, польових занять, зборів, екскурсій, туристичних походів місцями бойової слави, спрямованих на підготовку молоді до служби у війську;

– розробка та реалізація власних програм та проектів, спрямованих на підтримку молоді, а також участь у спільних проектах і програмах разом з іншими вітчизняними, міжнародними та зарубіжними громадськими й державними інституціями;

– сприяння розвитку прогресивних науково-освітніх програм, двостороння співпраця з вищими та середніми освітніми закладами, у яких навчаються члени Організації;

– співпраця з партнерськими громадськими журналістськими, письменницькими, мистецькими, туристичними, спортивними та героїко-патріотичними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн щодо виконання мети Організації, здійснення спільних творчих проектів у видавничій діяльності, проведення Міжнародних конкурсів, фестивалів, майстер-класів, прес-конференцій, тренінгів, брифінгів, збору пожертвувань, сприяння стажуванню членів Організації в українських та зарубіжних друкованих та електронних засобах масової інформації.

        Девізи організації: “Вчимося, творимо, діємо!”; “МАЛіЖ: Україна,  творчість, пошук, романтика!”.

    Для досягнення мети і завдань Організація:

– координує діяльність членів Організації, спрямовану на досягнення мети, предмету та завдань Організації, проводить відповідні заходи;

– бере участь у фінансуванні або безпосередньо займається організацією діяльності науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов’язана із статутною діяльністю Організації;

– бере участь у фінансуванні або здійснює самостійно цільові програми і проекти;

– за наявності коштів, надає матеріальну та організаційну допомогу організаціям і установам, діяльність яких пов’язана зі статутною метою Організації;

– здійснює співпрацю з громадськими організаціями, закладами науки і культури інших країн;

 – здійснює організацію та фінансування видавничої діяльності з питань діяльності Організації, створення власних  друкованих та електронних засобів масової інформації, інформаційних бюлетенів;

 – бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації для реалізації мети та завдань, передбачених статутом;

– згідно з чинним законодавством, бере участь в організації і проведенні фестивалів, ярмарків, виставок, книжкових форумів тощо, доходи від яких спрямовуються виключно на статутні цілі Організації;

– організовує, координує та фінансує заходи, спрямовані на досягнення мети Організації;

– співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

– бере участь у розробці різного роду програм i проектів.

             Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація в установленому законодавством порядку має право:

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем у третейському та інших судах;

– проводити мирні зібрання;

– залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної підтримки діяльності Організації;

– співпрацювати з іншими громадськими організаціями за напрямками своєї статутної діяльності;

 – звертатися в порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами, скаргами; 

– одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

– у порядку, визначеному законодавством, брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфер діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

– вступати в спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі й сприяють виконанню статутних завдань;

– відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, на добровільних засадах утворювати громадські спілки, асоціації, укладати між собою угоди про співробітництво;

– представляти та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях,  

– у встановленому законом порядку одержувати від органів державної влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування публічну інформацію, необхідну для реалізації статутної мети та основних завдань;

– засновувати засоби масової інформації з метою досягнення статутної мети (цілей) ;

– поширювати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Організації, сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченню кращого досвіду інших країн;

– підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних форумів, симпозіумів, конференцій, виставок, конкурсів тощо;

– мати власну символіку, яка підлягає реєстрації в порядку, визначеному законодавством України;

– проводити семінари, конференції, брифінги, теле- та радіомости, прямі ефіри, інші заходи, що сприяють досягненню мети діяльності Організації;

– організовувати й проводити публічні акції, лекційні, просвітницькі заходи, конференції, тренінги у відповідності до чинного законодавства України;

– засновувати свої друковані, електронні засоби масової інформації, теле-та радіопрограми, відкривати радіо-,телеканали для дітей та юнацтва, підприємства й організації, бути співзасновником інших засобів масової інформації, займатися видавничою діяльністю через створення видавництв;

-засновувати  Департаменти Організації  за територіальним розташування областей України, місцевих територіальних громад,  також зарубіжжя. Директор Департаменту Організації працює на громадських засадах і  у своїй діяльності підзвітний Правлінню та ректору МАЛіЖ;
- реалізовувати інші права, не заборонені законом.
Діяльність, яка повинна здійснюватися на підставі ліцензій, сертифікатів та інших дозвільних документів, буде здійснюватися після отримання відповідних документів.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  3.1. Членство в Організації є індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства, які досягли 14 років, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть активну участь у її діяльності.

3.3.Підставою для прийому в члени Організації є заява та творчий доробок вступника.

3.3. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління Організації протягом місяця з дня подання особистої письмової заяви на ім'я Ректора Організації про вступ до членів Організації.

  3.4. Рішення про вступ до членів Організації приймається більшістю голосів від складу Правління Організації.

  3.5. Членство в Організації продовжується  протягом всього часу існування Організації, якщо воно не припиняється у відповідності з цим Статутом.

   3.6. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації. 

  3.7. Членство в Організації припиняється за власним бажанням із моменту подання особистої письмової заяви до Правління Організації.

3.8. Примусове виключення з членів Організації здійснюється у випадку:

– припинення безпосередньої участі особи в діяльності Організації;

– невиконання рішень керівних органів Організації, які пов’язані з виконанням статутних завдань Організації; 

– поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво й завдають шкоди інтересам Організації;

–  смерті члена Організації.

 3.9. Рішення про виключення з членів Організації приймається більшістю голосів від складу Правління Організації.

3.10. Члени Організації  мають право:

– обирати й бути обраними до складу статутних органів Організації;

– брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

– вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

 – брати участь у Конференції, засіданнях статутних органів;

 – одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

– вільно відстоювати й пропагувати ідеї та вносити пропозиції з питань, що обговорюються в організації до прийняття рішень з цих питань;

– висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;

 – брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;

 – отримувати  від Організації допомогу, якої він потребує;

 – бути членом інших громадських організацій;

– розробляти та реалізовувати в рамках Організації програми та проекти в соціальній, культурній, творчій, екологічній та інших сферах;

– користуватися інформаційними та аналітичними, методичними розробками, матеріально-технічними засобами  Організації, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, які надає Організація;

– отримувати інформацію про діяльність Організації, вносити пропозиції щодо питань, пов’язаних зі статутною діяльністю Організації;

– використовувати атрибутику та символіку Організації з дозволу її керівних органів;

– представляти за дорученням Організації її інтереси в будь-яких організаціях (у тому числі міжнародних);

– вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

3.11.Члени Організації  зобов'язані:

  • виконувати вимоги цього Статуту;

•  брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Організації,

 • утримуватись від діяльності, що може завдати шкоди Організації;

• дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Конференції та Правління Організації;

 • діяти відповідно до мети та завдань, визначених Статутом Організації.

3.13. Розмір вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Правлінням Організації.

3.14. Вступні та членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі, а також у вигляді творчих ідей, які оцінюються Правлінням Організації.

3.15. Члени Організації можуть бути звільнені від обов’язку сплати вступних та членських внесків за рішенням Правління Організації.

3.16. Організація в порядку заохочення проректорів, громадських викладачів, почесних членів Організації, які виявляють активність у роботі із членами Організації, сприяють вирішенню статутних завдань громадської організації,  може присвоювати почесні звання і титули: “Почесний професор Організації”, “Почесний Академік Організації”; ведучим Міжнародного фестивалю юних талантів «Рекітське сузір’я» – «Заслужений артист Міжнародного фестивалю «Рекітське сузір’я».

              4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Вищим керівним органом Організації є Конференція, яка скликається Правлінням Організації не рідше одного разу на  рік, звітно-виборна  Конференція не рідше одного разу на п’ять років. Позачергова Конференція скликається Правлінням за власною ініціативою або на вимогу Ректора Організації чи Ревізійної комісії Організації. Про скликання Конференції Правління Організації повідомляє членів Організації не менше як за 30 днів,  норма представництва  делегатів Конференції Організації: 1 делегат від 10 членів Організації, що є на обліку, встановлена норма може бути змінена за рішенням Правління Організації.

Порядок виборів делегатів та проведення Конференції  визначає Правління Організації.

4.2. Засідання керівних органів Організації  Конференції, Правління Організації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернетзв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення   Конференції, засідання Правління Організації про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується в протоколі. Якщо засідання відбувалося за допомогою інтернетзв’язку,  у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось Конференція, засідання Правління.

           До виключної компетенції Конференції належить:

– затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

– затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

– заслуховування звітів статутних органів Організації;

– прийняття рішення про реорганізацію у формі приєднання до іншого громадського об’єднання такого ж самого статусу чи ліквідацію Організації;

– розпорядження коштами та майном Організації;

– призначення ліквідаційної комісії та її голови;

– обрання Ректора Організації, Ревізійної комісії, її складу, Голови ревізійної комісії, Правління та його складу,  Віце-ректора, Виконавчого секретаря;

Конференція Організації розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та в місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

– приймає рішення про створення підприємств та госпрозрахункових установ;

– приймає рішення з інших питань, прийнятих до розгляду;

– розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації.

– вносити зміни і доповнення до  Статуту Організації, за які проголосувало не менше як 3/4 обраних делегатів.

4.2.1. Рішення Конференції правомочне, якщо за нього проголосувала більшість обраних на неї делегатів.

                  4.3. Правління Організації:

 4.3.1. Є керівним постійно діючим органом між Конференціями Організації.  

4.3.2. До складу Правління  входять: Ректор Організації, Віце-ректор, Виконавчий секретар та члени Правління, які обираються Конференцією. Термін повноважень Правління– п’ять років, його кількісний склад – від 3 до 5 осіб. Якщо член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин, у зв’язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено статутом, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до наступної або позачергової Конференції. Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраного Конференцією.

 4.3.3. Засідання Правління Організації правочинне, коли в ньому бере участь більшість його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом.
  
4.3.4. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували в письмовій формі не менш як дві третини членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування протягом трьох робочих днів із дати надсилання питання.

4.3.5. До компетенції Правління належить:

– проведення роботи у формі засідань, які скликаються Ректором Організації;
– скликання Конференції, визначення норм представництва на ній, внесення питань на розгляд Конференції;

– прийняття ухвали щодо реалізації рішень Конференції;

– координація діяльності відокремлених підрозділів Організації;

– затвердження рішень про символіку Організації, зразки печаток, штампів, бланків Організації;

– прийом від імені Організації заяви, звернення тощо;

– прийом вступних документів від кандидатів  Організації;

– затвердження штатного розкладу Організації;

– рішення про  утворення відокремлених підрозділів (філій), прийом у члени Організації;

– рішення з інших питань, що знаходяться в її компетенції.
4.3.6.  Засідання Правління  є правочинними за умови присутності більше 2/3 її членів. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів.

4.3.7.  Правління очолює Ректор Організації, що обирається Конференцією терміном на п’ять років.

4.3.8. Науково-пошукову, творчо-організаційну діяльність Організації забезпечують проректори, громадські викладачі, які призначаються на відповідний термін ректором Організації, працюють під його керівництвом (на громадських засадах), користуються правом дорадчого голосу.

Ректор Організації:

– діє без доручення від імені Організації;

– здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Організації;

– представляє інтереси Організації у відносинах з іншими громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування, у тому числі і міжнародних;

– приймає рішення щодо заохочення проректорів, громадських викладачів, керівників відокремлених підрозділів та членів Організації цінними подарунками, грамотами, відзнаками, іншими винагородами, а також забезпечує підготовку пропозицій щодо подання до нагородження державними відзнаками членів Організації;

– розглядає та вирішує питання організаційної, творчої та благодійної роботи;

– розпоряджається коштами Організації в межах, визначених Конференцією;

– видає доручення, відкриває і закриває рахунки в банківських установах, у тому числі й валютні;

– укладає від імені Організації  угоди, контракти, у тому числі міжнародні, забезпечує їх виконання;

– приймає за угодою, за наявності коштів, на роботу працівників Організації, визначає їхні  посадові обов’язки та звільняє від виконання службових або громадських обов’язків;

– керує роботою членів та працівників Організації;

– здійснює контроль за майном та коштами Організації;

– ініціює скликання позачергової Конференції, пропонує порядок денний Конференції;

– підписує будь-які документи, що стосуються діяльності Організації;

– здійснює інші повноваження, що не суперечать чинному законодавству України.

  Ректор Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Конференції до закінчення терміну обрання в таких випадках:

– за власним бажанням;

– у випадку визнання роботи Ректора Організації незадовільною;

– якщо своїми діями він завдав шкоди Організації.

 У такому випадку обов’язки виконує один із членів Правління, обраний для цього на засіданні  Правління Організації.

Для прийняття рішення про звільнення Ректора Організації на Конференції повинно бути прийняте колективне рішення з цього питання в кількості 2/3 від загальної чисельності членів Організації.

Ректор Організації та інші члени Правління здійснюють свою діяльність на громадських засадах, а за наявності коштів їм може виплачуватися заробітна плата, але не вища за мінімальну.

 У період відсутності Ректора Організації або з інших причин його обов’язки виконує Віце-ректор. Він діє за дорученням Ректора Організації та виконує окремі повноваження Ректора Організації.

        Віце-ректор:

– є підзвітним Правлінню Організації;

– відповідає за організаційно-методичну роботу, а також за діяльність госпрозрахункових підприємств;

– займається підготовкою та проведенням Міжнародного фестивалю “РЕКІТСЬКЕ  СУЗІР’Я”, покращенням матеріально-технічної бази;

– представляє Організацію у відносинах з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі міжнародних;

– заслуховує звіти керівників відокремлених підрозділів Організації та вносить пропозиції щодо покращення їхньої громадської діяльності;

– дбає про відзначення переможців творчих конкурсів, акцій, науково-творчих експедицій та фестивалів;

– сприяє науковій, творчій роботі членів Організації, стажуванню в українських і зарубіжних друкованих та електронних засобах масової інформації;

 – налагоджує співпрацю з партнерськими організаціями, установами, навчальними закладами України та зарубіжжя.

               Виконавчий секретар Правління Організації:

– працює під керівництвом ректора Організації, підзвітний Правлінню Організації;

– займається поточною документацією Організації, оформляє протоколи засідань Правління, готує проекти наказів, розпоряджень, постанов та інструкцій, забезпечує роботу технічних засобів та зв'язку Організації;
– веде облік членів Організації;

–приймає та подає документи для вступу до Організації;
–сприяє діяльності веб-порталу МАЛіЖ, забезпечує інформаційний і технічний супровід, розташовує, за погодженням ректора Організації, інформації та авторські твори;  

– відповідає за протипожежну безпеку робочого приміщення Організації;

– веде облік переданих Організації матеріальних цінностей (книг, оргтехніки, а також призів для відзначення переможців Міжнародного фестивалю юних поетів і прозаїків, митців фото і малюнку, журналістки, авторської пісні,   електронних засобів масової інформації та сценічного виконання «РЕКІТСЬКЕ СУЗІР’Я»).

  5. Ревізійна комісія:

 5.5.1. Контролюючим органом, що має консультативні і контролюючі повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації, є Ревізійна комісія Організації,  обирається Конференцією Організації  на п’ять  років  у складі  голови і секретаря, які обираються Конференцією. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.5.2. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління.

5.5.3. Ревізійна комісія має повноваження:

  • вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
  • складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
  • складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;
  • проводити періодичні  перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

6.1. Рішення, дії або бездіяльність Правління Організації, Ректора Організації можуть бути оскаржені до Конференції Організації або до суду.

6.2. Рішення, дії або бездіяльність Конференції Організації можуть бути оскаржені виключно до суду.

6.3. Розгляд скарг Конференцією здійснюється на відкритому засіданні шляхом усного озвучення скарги і прийняття по ній рішення простою більшістю голосів. Розгляд скарг судом здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

 

7.  ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

7.1. Конференція та Правління Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації не менше одного разу на рік.

7.2. У кінці кожного календарного року Ректор Організації звітує перед членами Організації на Конференції про здійснену роботу протягом року.

 

          8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

                  8.1. Організація є неприбутковою громадською організацією.

8.2. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт та інші засоби, набуття яких не заборонено чинним законодавством України.

8.3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

8.4. Організація взаємодіє з громадськими об'єднаннями, релігійними організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Організації, реалізовує спільні програми з іноземними організаціями, юридичними та фізичними особами.

 8.5.Джерела надходження майна та коштів Організації:

– кошти або майно,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 – пасивні доходи;

 – кошти або майно, які надходять до Організації від проведення її основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;

– дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

 8.6. Внески до Організації можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів, майна, виконання робіт та надання послуг.

  8.7. Майно та кошти Організації спрямовуються на виконання завдань і досягнення мети її діяльності, а також на утримання Організації, у тому числі:

– на оплату праці штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;

– витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;

– витрати на видання інформаційно-рекламної та іншої поліграфічної продукції;

– пайову участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Організації;

– цільове фінансування окремих програм, у тому числі освітніх, та заходів, семінарів і науково-практичних конференцій.

8.8. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з метою i статутними завданнями Організації.    

8.9. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.10. Майно та кошти Організації використовуються винятково для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.
8.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів Організації, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших обов’язкових платежів), членів органів управління та інших осіб, пов’язаних із діяльністю Організації.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ФІЛІЙ)  ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, (філії) які утворюються за рішенням Правління Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи створюють шляхом об’єднання членів Організації для ведення спільної діяльності за територіальним принципом за місцем проживання не менш ніж двома членами Організації. 

9.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.

9.4. Відокремлені підрозділи Організації керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

9.5. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

9.6. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань, визначених статутом Організації.

9.7. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – Збори членів та керівника відокремленого підрозділу, який обирається строком на три роки Загальними зборами членів Організації.

9.8. Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації в певному населеному пункті в межах наданих рішенням Конференції ;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.9. Керівник відокремленого підрозділу Організації здійснює діяльність членів по виконанню статуту Організації, веде облік членів, що приймаються до Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.   

9.10. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу в реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

– бути присутнім на Конференції Організації;

– звертатися з клопотаннями до керівних органів Організації;

– здійснювати захист своїх законних прав та інтересів.

9.11. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватися вимог Статуту Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства України);

– не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

9.12. Діяльність відокремленого підрозділу Організації може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління  Організації,  а також у судовому порядку.

 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Конференції Організації.

10.2. Рішення Конференції Організації  з питань внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 2/3  присутніх на Конференції членів Організації.

10.3.  Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

10.4. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством.

10.5. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Конференцією Організації.

                       11. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску  або реорганізації, шляхом приєднання  до іншого громадського об’єднання такого самого статусу та за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Рішення  про саморозпуск Організації  приймається Конференцією Організації, вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 2/3 присутніх на Конференції  членів Організації.

11.3. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Конференція Організації створює ліквідаційну комісію та приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації. Чисельний і персональний склад та порядок обрання ліквідаційної комісії визначається Конференцією Організації.

11.4. У разі ліквідації Організації  її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані в дохід бюджету.

11.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до  Реєстру громадських об’єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

11.6. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація  здійснюється на підставі рішення  громадського об’єднання, яке приєднується, про припинення  діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання,  до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.7. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не є підставою для припинення її діяльності.

11.8. У разі прийняття рішення  про заборону Організації, майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.